วีดีโอทดลองสอนวีดีโอทดลองสอน เรื่องการทำปกเว็บไซต์ โดยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม …

source