Premiere ทำให้คอมเก่าตัด VDO 4K ได้ด้วยการสร้าง Proxyถ้าตัดวีดีโอ 4K แล้ว Play กระตุก ลองใช้ Proxy ดู สนับสนุนการทำคลิปได้ที่ http://www.ilovetogo.com/shop.

source