Illustrator cc 2019 save jpeg/png : บันทึกไฟล์เป็น jpeg และ pngคลิปวิดีโอนี้ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

source