แบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ Adobe InDesign CS6เป็นการสอนความรู้เกียวกับ Adobe InDesign CS6 พื้นฐาน by P.pupa and P.plaw.

source