วิดีโอการสอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS6นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

source