ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ Premiere Pro പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല | Basics Malayalam Tutorial | beginnersPart 2 – https://www.youtube.com/watch?v=jjlRmu9DzYY&t=1005s Introduction of Adobe Premiere How to create new Projects, Create Sequence, Work space, …

source